Clade Peronosporomycetes

Peronosporomycetes

Parent taxon: Fungi according to E. Taylor et al. 2008

Sister taxa: Ascomycota, Basidiomycota, Chytridiomycetes, Dicellaesporites, Dikarya, Glomeromycota, Multicellaesporites, Phomites, Pilula, Pluricellaesporites, Unicellaesporites, Urediniomycetes, Zygomycota

Subtaxa: none

Distribution: there are no occurrences of Peronosporomycetes in the database

Show more details