There are 4 matches

Collection Authorizer Collection name Reference
85445W. Kiessling Gorno Ezerovo Priabonian - Cenozoic 3 - Bulgaria Karagyuleva (1964)
102407W. Kiessling Tishanovo Priabonian - Cenozoic 3 - Bulgaria Karagyuleva (1964)
103760W. Kiessling Duskotna Priabonian - Cenozoic 3 - Bulgaria Karagyuleva (1964)
103932W. Kiessling Borov Dol Priabonian - Cenozoic 3 - Bulgaria Karagyuleva (1964)

Do another search