Berkha Island, locality 5, Novaya Zemlya (Carboniferous of Russian Federation)

Where: Russian Federation (75.9° N, 59.1° E: paleocoordinates 29.0° N, 15.2° E)

• coordinate estimated from map

• outcrop-level geographic resolution

When: Arnsbergian (327.0 - 323.7 Ma)

• Fayettevillea-Delepinoceras ammonoid genozone

• group of beds-level stratigraphic resolution

Environment/lithology: marine; lithified lithology not reported

Size class: macrofossils

Collected by S.V. Yatskov; reposited in the PIN

Primary reference: L. F. Kuzina and S. V. Yatskov. 1990. Predstaviteli nadsemeystva Neoglyphiocerataceae v dombarskikh (Nizhniy Karbon) otlozheniyakh Novoy Zemli. Iskopaemye Tsefalopodi: Puti Evolyutsii i Sisematikya Otdelnykh Grupp. Akademiya Nauk SSSR, Trudy Paleontologicheskogo Instituta 243:51-65 [M. Clapham/M. Clapham/M. Clapham]more details

Purpose of describing collection: taxonomic analysis

PaleoDB collection 179305: authorized by Matthew Clapham, entered by Matthew Clapham on 11.06.2016

Creative Commons license: CC BY (attribution)

Taxonomic list

Cephalopoda
 Goniatitida - Glaphyritidae
Fayettevillea minuscula n. sp. Kuzina and Yatskov 1990 ammonite
Fayettevillea densistriata n. sp. Kuzina and Yatskov 1990 ammonite