Pseudogaleus Jaekel 1894 (elasmobranch)

Chondrichthyes - Euselachii - Galeidae

Full reference: O. Jaekel. 1894. Die eocanen Selachier vom Monte Bolca 1-176

Parent taxon: Galeidae according to D. S. Jordan 1963

Sister taxa: Boreogaleus, Calliscyllium, Cymocephalus, Cynias, Dirrhizodon, Eridacnis, Eulamia, Gemuendina, Gyrace, Hypopriondon, Isoplagiodon, Leptocarcharias, Leptocarias, Leptocharias, Myrmillo, Platypodon, Pleuracromylon, Rhinotriacis, Rhizoprion, Scylliogaleus, Thalassorhinus, Triakis

Subtaxa: Pseudogaleus voltai

View classification

Type: Pseudogaleus voltai

Ecology: nektonic carnivore

Distribution: found only at Monte Bolca (Pesciara) (Eocene of Italy)

Show more details


Specimen images are retrieved through the ePANDDA API.


Click image to enlarge. Click to access iDigBio record.