Rana macrocnemis angeloi Bogachev 1927 (frog)

Osteichthyes - Salientia - Ranidae

Synonym: Rana kisatibensis Riabinin 1927 [objective synonym]

Full reference: V. V. Bogachev. 1927. Fauna otlozhenii diatomita v akhaltsikhskom basseine. Izvestia Azerbaidzhanskogo Gosudorstvennogo Universiteta, Otdel Yectestvoznaniya y Meditsini 6:121-126

Belongs to Rana macrocnemis according to V. V. Bogachev 1927

See also Riabinin 1927 and Sanchiz 1998

Sister taxa: none

Type specimens:

  • Rana macrocnemis angeloi: GIN (Catalouge number not given), a skeleton (Articulated skeleton)
  • Rana kisatibensis:

Ecology: amphibious carnivore

Distribution: there are no occurrences of Rana macrocnemis angeloi in the database

Show more details