Swedenborgia Nathorst 1876 (conifer)

Swedenborgia

Parent taxon: Coniferophyta according to I. A. Dobruskina 1995

See also Andrews 1970

Sister taxa: Abietoxylon, Abiocaulis, Albertia, Alloxylon, Anomaloxylon, Arctoxylon, Benstedtia, Borysthenia, Callitrites, Calloxylon, Cedrophloios, Ceratostrobus, Cheirostrobus, Cladocupressoxylon, Coniferales, Coniferoxylon, Cordaitales, Cormaraucarioxylon, Cormocedroxylon, Cormocupressoxylon, Cryptomerites, Cupressoxylon, Cycadocarpidium, Dammarophyllum, Dictyodendron, Eleoxylon, Eurysacis, Germaria, Glyptolepidium, Glyptostroboxylon, Hiltonia, Krauselcladus, Lebachia, Legnophora, Legnophora girardi, Libocedrites, Lutuginia, Macrostachya, Metacedroxylon, Paleotaxites, Paraphyllocladoxylon, Parapinuxylon, Phleboxylon, Phyllocladopitys, Phyllostrobus, Pityites, Pityocladus, Platyspiroxylon, Protobrachyoxylon, Protocedroxylon, Protojuniperoxylon, Protopiceoxylon, Protopinuxylon, Protopodocarpoxylon, Pseudoaraucarites, Pseudotaxodioxylon, Retinoxylon, Rhizocedroxylon, Rhizotaxodioxylon, Sboromirskia, Spiroxylon, Storgaardia, Taxeopsis, Taxoxylon, Taxoxylum, Thylloxylon, Trematoxylon, Walchia, Walchiostrobus, Zamioidea

Subtaxa: Swedenborgia cryptomerides

View classification

Type: Swedenborgia cryptomerides

Distribution:

• Jurassic of China (2 collections), Germany (1), Greenland (8), Iran (1), Japan (1), the Russian Federation (2)

• Triassic to Jurassic of Canada (1: Northwest Territories)

• Triassic of China (7), Greenland (1), Japan (2), Kyrgyzstan (1), Mongolia (1), the Russian Federation (5), Ukraine (4)

Total: 37 collections including 42 occurrences

Show more details


Specimen images are retrieved through the ePANDDA API.


Click image to enlarge. Click to access iDigBio record.