Nicella (gorgonian)

Anthozoa - Gorgonacea

Parent taxon: Gorgonida according to J. J. Sepkoski 2002

Sister taxa: Acabaria, Axogaster, Carpathoporella, Coptocampylodon, Corallium, Eogorgia, Gorgoniidae, Krimella, Melithaea, Moltkia, Mopsea, Paramoltkia, Parisis, Petilavenula, Primnoa, Verrucella

Subtaxa: Nicella bursini

View classification

Ecology: stationary epifaunal suspension feeder

Distribution: found only at SW Crimean Mountains (Cretaceous of Ukraine)

Show more details


Specimen images are retrieved through the ePANDDA API.


Click image to enlarge. Click to access iDigBio record.