†family Falsicingulidae Slavosheveskaya 1976 (snail)