Sarkachiton (chiton)

Polyplacophora - Paleoloricata

Parent taxon: Paleoloricata according to J. J. Sepkoski 2002

Sister taxa: Alastega, Arctoplax, Aulochitonidae, Bursata, Chelodina, Cobcrephora, Echinochitonidae, Enetoplax, Hawthorneachiton, Heloplax, Mattheviidae, Plectrochiton, Priscochiton, Probolaeum, Septemchiton, Septemchitonida, Solenocaris, Thairoplax

Subtaxa: none

Ecology: facultatively mobile epifaunal grazer

Distribution: there are no occurrences of Sarkachiton in the database

Show more details


Specimen images are retrieved through the ePANDDA API.


Click image to enlarge. Click to access iDigBio record.