Stephanolithion bigotii Deflandre 1939 (haptophyte alga)