Classification of Waagen 1880

G. †Macrotheca Waagen 1880
show all
Macrotheca wynnei Waagen 1880
Cl. Gastropoda Cuvier 1797 [snail]
show all
G. †Platystoma Conrad 1842
hide
Platystoma indicum Waagen 1880
G. †Bellerophon de Montfort 1808
show all
Bellerophon impressus Waagen 1880
Bellerophon politus Waagen 1880
Bellerophon squamatus Waagen 1880
Bellerophon triangularis Waagen 1880
G. †Bucania Hall 1847
show all
Bucania angustifasciata Waagen 1880
Bucania integra Waagen 1880
Bucania kattaensis Waagen 1880
Bucania ornatissima Waagen 1880
G. †Stachella Waagen 1880
show all
Stachella bifrons Waagen 1880
Stachella semiaurita Waagen 1880
G. †Warthia Waagen 1880
show all
Warthia brevisinuata Waagen 1880
Warthia lata Waagen 1880
Warthia polita Waagen 1880
G. †Euomphalus Sowerby 1814
show all
Euomphalus parvus Waagen 1880
Euomphalus pusillus Waagen 1880
G. †Murchisonia d'Archiac and de Verneuil 1841
show all
Murchisonia conjugens Waagen 1880
G. †Naticopsis M'Coy 1844
show all
Naticopsis indica Waagen 1880
Naticopsis khurensis Waagen 1880
G. Phasianella Lamarck 1804
show all
Phasianella arenicola Waagen 1880
G. †Pleurotomaria Defrance 1826
show all
Pleurotomaria durga Waagen 1880
Pleurotomaria kattaensis Waagen 1880
Pleurotomaria punjabica Waagen 1880
Pleurotomaria sequens Waagen 1880
G. †Sageceras Mojsisovics 1873
show all
Sageceras wynnei Waagen 1880
Cl. Chondrichthyes Huxley 1880 [cartilaginous fish]
show all
G. †Thaumatacanthus Waagen 1880
hide
G. †Psephodus Morris and Roberts 1862
show all
Psephodus depressus Waagen 1880
Psephodus indicus Waagen 1880
G. †Macrocheilus Phillips 1841
show all
Macrocheilus avellanoides de Koninck 1863
G. †Holopella M'Coy 1851
show all
Holopella trimorpha Waagen 1880
Fm. Dentaliidae Gray 1834
show all
G. Antale Adams and Adams 1854
G. †Euphemus M'Coy 1844
show all
Euphemus apertus Waagen 1880
Euphemus indicus Waagen 1880
Euphemus laevis Waagen 1880
Euphemus lenticularis Waagen 1880
G. †Margarita Leach 1814
show all
Margarita prisca Waagen 1880
G. †Mogulia Waagen 1880
show all
Mogulia regularis Waagen 1880
G. Entalis Sowerby 1839
show all
Entalis herculea de Koninck 1863
G. †Neritomopsis Waagen 1880
show all
Neritomopsis minuta Waagen 1880
Neritomopsis ovulum Waagen 1880
G. †Xystracanthus Leidy 1859
show all
Xystracanthus giganteus Waagen 1880