Classification of Weitschat and Lehmann 1983

G. †Aristoptychites Diener 1916
show all
Aristoptychites euglyphus Mojsisovics 1886
Aristoptychites kolymensis Kiparisova 1937
G. †Frechites Smith 1932
show all
Frechites laqueatus Lindstroem 1865
hide
Invalid names: Ceratites arcticus Mojsisovics 1886 [synonym], Ceratites geminatus Mojsisovics 1886 [synonym], Ceratites nathorsti Mojsisovics 1886 [synonym]
G. †Indigirites Popov 1947
show all
Indigirites tozeri Weitschat and Lehmann 1983
G. †Parapopanoceras Haug 1894
show all
Parapopanoceras malmgreni Lindstroem 1865
G. †Tsvetkovites Vavilov and Korchinskya 1973
show all
Tsvetkovites varius Weitschat and Lehmann 1983
G. †Ussurites Hyatt 1900
show all
Ussurites spetsbergensis Oeberg 1877