Classification of Pecharová and Prokop 2018

Or. †Megasecoptera Brongniart 1885
show all
Fm. †Protohymenidae Tillyard 1924
hide
G. †Arroyohymen Prokop and Kukalová-Peck 2017
G. †Carbohymen Pecharová and Prokop 2018
hide
Carbohymen testai Pecharová and Prokop 2018
G. †Ivahymen Martynov 1932
G. †Protohymen Tillyard 1924
hide
Protohymen carpenteri Novokshonov 1995
Protohymen novokshonovi Pecharová and Prokop 2018
Invalid names: Pseudohymen Martynov 1932 [synonym], Pseudohymenopsis Zalessky 1956 [synonym]
Fm. †Scytohymenidae Martynov 1937
hide
G. †Oceanoptera Shcherbakov 2009
G. †Scytohymen Martynov 1937
hide
Scytohymen extremus Martynov 1937
G. †Tshekardohymen Rohdendorf 1940
Fm. †Bardohymenidae Zalessky 1937
show all
G. †Sunohymen Hong 1985