Classification of the suborder Toxodontia

Subor. †Toxodontia Ameghino 1887
show all
Fm. †Haplodontheriidae Ameghino 1907
+
G. †Abothrodon Paula Couto 1944
+
Abothrodon pricei Paula Couto 1956
G. †Ceratoxodon Ameghino 1907
+
Ceratoxodon corniculatus Ameghino 1907
G. †Haplodontherium Ameghino 1885
+
Invalid names: Pachynodon Burmeister 1891 [synonym]
G. †Mesotoxodon Paula Couto 1982
G. †Neotrigodon Spillmann 1949
+
Neotrigodon utoquineae Spillman 1949
G. †Plesiotoxodon Roth 1901
G. †Stereotoxodon Ameghino 1904
+
Stereotoxodon teheulche Ameghino 1904
G. †Toxodontherium Ameghino 1883
+
Toxodontherium compressum Ameghino 1883
+
Invalid names: Haplodontherium limum Ameghino 1886 [synonym], Haplodontherium wildei Ameghino 1885 [synonym]
Toxodontherium minus Lydekker 1894
Toxodontherium reverendum Ameghino 1889
G. †Trigodon Ameghino 1882
+
Trigodon gaudryi Ameghino 1887
G. †Trigodonops Kraglievich 1930
+
Trigodonops lopesi Roxo 1821
Fm. †Homalodotheriidae Gregory 1910
+
G. †Asmodeus Ameghino 1894
+
Asmodeus osborni Ameghino 1894
Asmodeus petrasnerus Seoane and Cerdeño 2014
Asmodeus scotti Ameghino 1894
G. †Asmodus
G. †Chasicotherium Cabrera and Kraglievich 1931
+
Chasicotherium rothi Cabrera and Kraglievich 1931
G. †Homalodotherium Huxley 1870
G. †Trigonolophodon Roth 1903
+
Fm. †Isotemnidae Ameghino 1897
+
G. †Acoelohyrax Ameghino 1902
+
Acoelohyrax coalitus Ameghino 1901
Acoelohyrax coarctatus Ameghino 1901
Acoelohyrax coronatus Ameghino 1902
Acoelohyrax sigma Ameghino 1901
Invalid names: Plexotemnus Ameghino 1904 [synonym]
G. †Anisotemnus Ameghino 1902
+
Anisotemnus distentus Ameghino 1901
+
Invalid names: Isotemnus lophiodontoides Ameghino 1901 [synonym]
Invalid names: Toxotemnus Ameghino 1904 [synonym]
G. †Calodontotherium Roth 1903
+
G. †Coelostylodon Simpson 1970
+
G. †Distylophorus Ameghino 1902
+
Invalid names: Stylophorus Roth 1901 [replaced]
G. †Isotemnus Ameghino 1897
+
Isotemnus ctalego Simpson 1935
Isotemnus haugi Roth 1901
Isotemnus latidens Ameghino 1901
+
Invalid names: Eochalicotherium crassidens Ameghino 1901 [synonym], Eochalicotherium robustum Ameghino 1901 [synonym], Isotemnus apicatus Ameghino 1901 [synonym], Isotemnus cuspidatus Ameghino 1901 [synonym], Isotemnus enecatus Ameghino 1901 [synonym]
Isotemnus primitivus Ameghino 1897
+
Invalid names: Amphitemnus nucleatus Ameghino 1904 [synonym], Amphitemnus transitorius Ameghino 1904 [synonym], Eochalicotherium cretaceum Ameghino 1901 [synonym], Isotemnus conspiquus Ameghino 1897 [synonym], Trimerostephanos angustus Ameghino 1897 [synonym]
Invalid names: Amphitemnus Ameghino 1904 [synonym], Dimerostephanos Ameghino 1902 [synonym], Eochalicotherium Ameghino 1901 [synonym], Isotemnus colhuehuapiensis Ameghino 1902 [nomen vanum], Lelfunia Roth 1901 [synonym], Prostylops Ameghino 1897 [synonym], Prostylops typus Ameghino 1897 [nomen dubium]
G. †Lophocoelus Ameghino 1904
+
Lophocoelus macrostomus Ameghino 1904
G. †Pampatemnus Vucetich and Bond 1982
+
Pampatemnus deuteros Vucetich and Bond 1982
Pampatemnus infernalis Vucetich and Bond 1982
G. †Pleurocoelodon Ameghino 1894
+
Pleurocoelodon cingulatus Ameghino 1894
Pleurocoelodon wingei Ameghino 1894
G. †Pleurostylodon Ameghino 1897
+
Pleurostylodon complanatus Ameghino 1902
+
Invalid names: Pleurostylodon irregularis Ameghino 1904 [synonym], Pleurostylodon neglectus Ameghino 1904 [synonym]
Pleurostylodon crassiramis Ameghino 1902
Pleurostylodon modicus Ameghino 1897
+
Invalid names: Anchistrum sulcosum Ameghino 1901 [synonym], Dialophus simus Ameghino 1901 [synonym], Dimerostephanos attritus Ameghino 1902 [synonym], Parastylops coelodus Ameghino 1897 [synonym], Paratemnus geminatus Ameghino 1904 [synonym], Pleurostylodon divisus Ameghino 1901 [synonym], Pleurostylodon limpidus Ameghino 1904 [synonym], Pleurostylodon obscurus Ameghino 1904 [synonym], Pleurostylodon plexus Ameghino 1901 [synonym], Pleurostylodon sinuosus Ameghino 1902 [synonym], Trimerostephanos biconus Ameghino 1897 [synonym], Tychostylops marculus Ameghino 1901 [synonym]
Pleurostylodon recticrista Ameghino 1904
Pleurostylodon similis Ameghino 1901
+
Invalid names: Coelostylops crassus Ameghino 1901 [synonym], Tychostylops simus Ameghino 1904 [synonym]
Invalid names: Anchistrum Ameghino 1901 [synonym], Coelostylops Ameghino 1901 [synonym], Dialophus Ameghino 1901 [synonym], Parastylops Ameghino 1897 [synonym], Paratemnus Ameghino 1904 [synonym], Pleurostylodon bifidus Ameghino 1904 [nomen dubium], Pleurostylodon notabilis Ameghino 1901 [nomen dubium], Porotemnus Ameghino 1902 [synonym], Tychostylops Ameghino 1901 [synonym]
G. †Rhyphodon Roth 1899
+
Rhyphodon lankesteri Roth 1899
+
Invalid names: Lemudeus proportionalis Roth 1903 [synonym], Pehuenia insigna Roth 1903 [synonym], Pehuenia wehrlii Roth 1902 [synonym], Setebos terribilis Roth 1902 [synonym]
Invalid names: Pehuenia Roth 1902 [synonym], Setebos Roth 1902 [synonym]
G. †Thomashuxleya Ameghino 1901
+
Thomashuxleya externa Ameghino 1901
+
Invalid names: Thomashuxleya artuata Ameghino 1901 [synonym]
Thomashuxleya rostrata Ameghino 1901
+
Invalid names: Thomashuxleya robusta Ameghino 1901 [synonym]
G. †Trimerostephanos Ameghino 1895
+
Trimerostephanos scabrus Ameghino 1894
Trimerostephanos scalaris Ameghino 1897
Invalid names: Colhuapia Roth 1902 [nomen dubium], Colhuapia rosei Roth 1902 [nomen dubium], Colhuelia Roth 1902 [nomen dubium], Eurystephanodon crassatus Roth 1903 [nomen dubium], Interhippus deflexus Ameghino 1902 [nomen dubium], Lafkenia Roth 1902 [nomen dubium], Lafkenia schmidti Roth 1902 [nomen dubium], Lafkenia sulcifera Roth 1902 [nomen dubium], Pehuenia magna Roth 1903 [nomen dubium], Thomashuxleya principialis Ameghino 1902 [nomen dubium], Trigonolophodon modicus Roth 1903 [nomen dubium]
Fm. †Leontiniidae Ameghino 1894
+
G. †Anayatherium Shockey 2005
+
Anayatherium ekecoa Shockey 2005
Anayatherium fortis Shockey 2005
G. †Ancylocoelus Ameghino 1895
+
Ancylocoelus frequens Ameghino 1894
+
Invalid names: Henricofilholia inaequilatera Ameghino 1901 [synonym], Leontinia garzoni Ameghino 1894 [synonym], Rodiotherium armatum Ameghino 1894 [synonym]
Ancylocoelus lentus Ameghino 1901
Ancylocoelus minor Ameghino 1901
G. †Colpodon Burmeister 1885
+
Colpodon antucoensis Shockey et al. 2012
Colpodon distinctus Ameghino 1902
Colpodon plicatus Ameghino 1904
Colpodon propinquus Burmeister 1885
G. †Coquenia Deraco et al. 2008
+
Coquenia bondi Deraco et al. 2008
G. †Elmerriggsia Shockey et al. 2012
+
Elmerriggsia fieldia Shockey et al. 2012
G. †Gualta Cerdeño and Vera 2015
+
Gualta cuyana Cerdeño and Vera 2015
G. †Henricofilholia Ameghino 1901
+
Henricofilholia cingulata Ameghino 1894
Henricofilholia circumdata Ameghino 1901
Henricofilholia intercincta Ameghino 1904
Henricofilholia lustrata Ameghino 1901
Henricofilholia vucetichia Ribeiro et al. 2010
G. †Huilatherium Villarroel and Guerrero Diaz 1985
+
Huilatherium pluripicatum Villarroel and Guerrero Diaz 1985
+
Invalid names: Laventatherium hylei Colwel 1965 [replaced]
Invalid names: Laventatherium Colwel 1965 [replaced]
G. †Leontinia Ameghino 1895
+
Leontinia gaudryi Ameghino 1894
+
Invalid names: Leontinia fissicolis Ameghino 1897 [synonym], Leontinia lapidosa Ameghino 1894 [synonym], Leontinia oxyrhyncha Ameghino 1897 [synonym], Leontinia stenognatha Ameghino 1897 [synonym]
Leontinia tertiaria Ameghino 1902
G. †Martinmiguelia Bond and López 1995
+
Martinmiguelia fernandezi Bond and López 1995
G. †Purperia Paula Couto 1982
+
Purperia cribatidens Paula Couto 1981
G. †Pyralophodon Ameghino 1904
+
Pyralophodon pyriformis Ameghino 1904
G. †Scaphops
+
Scaphops grypus Ameghino 1894
G. †Scarrittia Simpson 1934
+
Scarrittia barranquensis Ribeiro et al. 2010
Scarrittia canquelensis Simpson 1934
Scarrittia robusta Ubilla et al. 1994
+
Stenogenium sclerops Ameghino 1894
G. †Taubatherium Soria and Alvarenga 1989
+
Taubatherium major Soria and Alvarenga 1989
Taubatherium paulacoutoi Soria and Alvarenga 1989
G. †Termastherium Wyss et al. 2018
+
Termastherium flacoensis Wyss et al. 2018
G. †Noaditherium Ameghino 1907
+
Noaditherium splendidum Ameghino 1887
+
Invalid names: Adinotherium antiquum Mercerat 1891 [synonym], Adinotherium koby Mercerat 1891 [synonym], Adinotherium pulchrum Mercerat 1891 [synonym]
Fm. †Notohippidae Ameghino 1894
+
G. †Argyrohippus Ameghino 1902
+
Argyrohippus boulei Ameghino 1902
Argyrohippus fraterculus Ameghino 1902
Argyrohippus praecox Patterson 1935
G. †Coresodon
+
Coresodon scalpridens Ameghino 1894
G. †Eomorphippus Ameghino 1901
+
Eomorphippus bondi Wyss et al. 2018
Eomorphippus neilopdykei Wyss et al. 2018
Eomorphippus obscurus Ameghino 1901
+
Invalid names: Eurystomus stehlini Roth 1901 [synonym], Lonkus rugei Roth 1902 [synonym], Pseudostylops subquadratus Ameghino 1901 [synonym]
Invalid names: Eurystomus Roth 1901 [synonym], Pleurystomus Ameghino 1902 [synonym], Pseudostylops Ameghino 1901 [synonym]
G. †Mendozahippus Cerdeño and Vera 2010
+
Mendozahippus fierensis Cerdeño and Vera 2010
G. †Moqueguahippus Shockey et al. 2006
+
Moqueguahippus glycisma Shockey et al. 2006
G. †Morphippus Ameghino 1897
+
Morphippus complicatus Ameghino 1897
Morphippus fraternus Ameghino 1901
Morphippus hypselodus Ameghino 1897
Morphippus imbricatus Ameghino 1897
Morphippus quadrilobus Ameghino 1901
G. †Nesohippus Ameghino 1904
+
Nesohippus insulatus Ameghino 1904
G. †Notohippus Ameghino 1891
+
Notohippus toxodontoides Ameghino 1890
G. †Pampahippus Bond and López 1993
+
Pampahippus arenalesi Bond and López 1993
Pampahippus powelli García-López et al. 2017
Pampahippus secundus Deraco and GarcÍa-López 2016
G. †Pascualihippus Shockey 1997
+
G. †Patagonhippus López et al. 2010
+
Patagonhippus canterensis López et al. 2010
Patagonhippus dukei López et al. 2010
G. †Perhippidion Ameghino 1904
+
Perhippidion tetragonoides Ameghino 1904
G. †Pseudhippus Ameghino 1902
+
Pseudhippus tournoueri Ameghino 1902
G. †Rhynchippus Ameghino 1897
+
Rhynchippus brasiliensis Soria and Alvarenga 1989
Rhynchippus equinus Ameghino 1897
Rhynchippus medianus Ameghino 1901
Rhynchippus pumilus Ameghino 1897
G. †Rosendo Wyss et al. 2018
+
Rosendo pascuali Simpson 1967
G. †Stilhippus Ameghino 1904
+
Stilhippus deterioratus Ameghino 1904
Invalid names: Eurygeniops normalis Ameghino 1897 [nomen dubium], Interhippus Ameghino 1902 [nomen dubium], Rhynchippidae Loomis 1914 [synonym]
G. †Periphragnis Roth 1899
+
Periphragnis circunflexus Ameghino 1901
Periphragnis exauctus Ameghino 1902
Periphragnis harmeri Roth 1899
+
Invalid names: Asmodeus armatus Ameghino 1901 [synonym], Tehuelia regia Roth 1902 [synonym], Thomashuxleya rankei Roth 1902 [synonym]
Periphragnis palmeri Roth 1903
Periphragnis vicentei Bradham et al. 2015
Invalid names: Coelodontotherium Roth 1903 [synonym], Lemudeus Roth 1903 [synonym], Proasmodeus Ameghino 1902 [synonym], Tehuelia Roth 1902 [synonym]
Fm. †Toxodontidae Ameghino 1889
+
G. †Alitoxodon Rovereto 1914
G. †Dilobodon Ameghino 1882
+
Dilobodon lujanensis Ameghino 1886
Dilobodon lutarius Ameghino 1886
Subfm. †Dinotoxodontinae Madden 1997
+
G. †Dinotoxodon Mecerat 1895
+
Dinotoxodon paranensis Burmeister 1885
G. †Gyrinodon Hopwood 1928
+
Gyrinodon quassus Hopwood 1928
G. †Pericotoxodon Madden 1997
+
G. †Hemixotodon Cabrera and Kraglievich 1931
+
Hemixotodon chasicoensis Cabrera and Kraglievich 1931
G. †Hyperoxotodon Mercerat 1895
+
Hyperoxotodon speciosus Ameghino 1887
G. †Mixotoxodon Van Frank 1957
+
Mixotoxodon larensis Van Frank 1957
G. †Nesodonopsis Roth 1898
+
Nesodonopsis deformis Roth 1898
Subfm. †Nesodontinae Murray 1866
+
G. †Adinotherium Ameghino 1887
+
Adinotherium corriguenense Ameghino 1907
Adinotherium ferum Ameghino 1887
Adinotherium haplodontoides Ameghino 1891
Adinotherium magister Ameghino 1887
+
Invalid names: Acrotherium mutabile Mercerat 1891 [synonym], Nesodon ovinus Burmeister 1891 [synonym], Nesodon typicus Mercerat 1891 [synonym]
Adinotherium nitidum Ameghino 1887
Adinotherium ovinum Owen 1846
+
Invalid names: Acrotherium kobyi Mercerat 1891 [synonym]
Adinotherium proximum Ameghino 1887
Adinotherium robustum Ameghino 1891
G. †Berroia Kraglievich 1931
G. †Gronotherium Ameghino 1887
+
Gronotherium decrepitum Mercerat 1891
Invalid names: Protoxodon Ameghino 1887 [synonym]
G. †Nesodon Owen 1846
+
Nesodon andium Ameghino 1891
Nesodon brachycephalus Ameghino 1894
Nesodon cavifrons Ameghino 1894
Nesodon conspurcatus Ameghino 1887
Nesodon imbricatus Owen 1846
+
Invalid names: Adelphotherium repandum Mercerat 1891 [synonym], Adelphotherium trivium Mercerat 1891 [synonym], Protoxodon sullivani Owen 1846 [synonym], Toxodon patagonensis Ameghino 1887 [synonym]
Nesodon limitatum Mercerat 1891
Nesodon marmoratus Ameghino 1887
Nesodon obliteratus Ameghino 1887
Nesodon patagonicus Mercerat 1891
+
Invalid names: Protoxodon evidens Mercerat 1891 [synonym]
Nesodon taweretus Forasiepi et al. 2015
Invalid names: Acrotherium Ameghino 1887 [synonym], Adelphotherium Ameghino 1887 [synonym]
G. †Phobereotherium Ameghino 1887
+
Phobereotherium silvaticum Mercerat 1891
G. †Probereotherium Ameghino 1887
+
Probereotherium silvaticum Ameghino 1887
+
Pronesodon cristatus Ameghino 1894
Pronesodon robustus Ameghino 1894
Pronesodon vates Ameghino 1902
G. †Rhadinotherium Ameghino 1887
+
Rhadinotherium limitatum Mercerat 1891
G. †Senodon
+
Senodon platyarthrus Ameghino 1894
G. †Xotoprodon Ameghino 1891
+
Xotoprodon maximus Ameghino 1891
Xotoprodon solidus Ameghino 1891
G. †Ocnerotherium Pascual 1954
+
Ocnerotherium intermedium Pascual 1954
G. †Palaeotoxodon Ameghino 1904
+
Palaeotoxodon paranensis Laurillard 1842
Palaeotoxodon virgatus Ameghino 1886
G. †Palyeidodon Roth 1898
+
Palyeidodon obtusum Roth 1898
G. †Paratrigodon Cabrera and Kraglievich 1931
+
Paratrigodon euguii Cabrera and Kraglievich 1931
G. †Pisanodon Zetti 1972
+
Pisanodon nazari Cabrera and Kraglievich 1931
G. †Posnanskytherium Liendo Lazarte 1943
+
Posnanskytherium desaguaderoi Liendo Lazarte 1943
Posnanskytherium inchasense Anaya and MacFadden 1995
G. †Proadinotherium Ameghino 1894
+
Proadinotherium angustidens Ameghino 1897
Proadinotherium muensteri Ameghino 1902
Proadinotherium saltoni Shockey and Anaya 2008
G. †Prototrigodon Kraglievich 1930
G. †Stenotephanos Ameghino 1886
+
Stenotephanos plicidens Ameghino 1885
Stenotephanos specious Ameghino 1887
G. †Toxodon Owen 1837
+
Toxodon antiquus Moreno 1888
Toxodon bilobidens Ameghino 1887
Toxodon darwinii Burmeister 1866
Toxodon expansidens Cope 1885
Toxodon gezi Ameghino 1917
Toxodon giganteus Moreno 1888
Toxodon gracilis Gervais and Ameghino 1880
Toxodon paranensis Ameghino 1883
Toxodon platensis Owen 1837
+
Invalid names: Toxodon angustidens Owen 1846 [synonym], Toxodon burmeisteri Giebel 1866 [synonym], Toxodon ensenadensis Ameghino 1887 [synonym], Toxodon gervaisii Gervais and Ameghino 1880 [synonym], Toxodon paradoxus Ameghino 1882 [synonym]
Toxodon protoburmeisteri Ameghino 1887
Toxodon virgatus Ameghino 1886
Subfm. †Toxodontinae Owen 1837
+
G. †Andinotoxodon Madden 1997
G. †Calchaquitherium Nasif et al. 2000
+
Calchaquitherium mixtum Nasif et al. 2000
G. †Eutomodus Ameghino 1889
+
Eutomodus elautus Ameghino 1886
Invalid names: Tomodus Ameghino 1886 [synonym]
G. †Falcontoxodon Carrillo et al. 2018
+
Falcontoxodon aguilerai Carrillo et al. 2018
G. †Hoffstetterius Saint-André 1993
+
Hoffstetterius imperator Saint-André 1993
G. †Mesenodon Paula Couto 1982
G. †Minitoxodon Paula Couto 1982
G. †Neotoxodon Paula Couto 1982
G. †Nonotherium Castellanos 1942
+
Nonotherium hennigi Castellanos 1942
G. †Xotodon Ameghino 1887
+
Xotodon ambrosettii Rovereto 1914
Xotodon caravela Armella et al. 2018
Xotodon catamarcensis Lydekker 1894
Xotodon cristatus Moreno and Mercerat 1891
Xotodon doellojuradoi Frenguelli 1920
Xotodon foricurvatus Ameghino 1885
+
Invalid names: Toxodon parvulus Burmeister 1885 [synonym], Xotodon prominens Ameghino 1889 [synonym]
Xotodon maimarensis Bonini et al. 2017
Xotodon major Rovereto 1914
Xotodon smaltatus Kraglievich 1932
Invalid names: Morphippus corrugatus Ameghino 1899 [nomen dubium]
Fm. †Xotodontidae Ameghino 1889
+
G. †Palaeolithops Ameghino 1891
+
Invalid names: Lithops Ameghino 1887 [replaced]
Invalid names: Atryptheridae Ameghino 1889 [empty], Pachyrucidae Lydekker 1894 [empty], Protoxodontidae Ameghino 1889 [empty], Tembotheridae Moreno 1882 [empty]