Classification of the genus Kobya

G. †Kobya Gregory 1900
show all
Kobya crassolamellosa Gregory 1900
hide
Invalid names: Kobya lenticulata Gregory 1900 [synonym]
Kobya monteneronensis Gill et al. 2004
Kobya ragaensis Eguchi 1951
Kobya rigausensis Beauvais 1982
Kobya shiriyaensis Murata 1962
Invalid names: Gosaviaraea Oppenheim 1930 [synonym]