Classification of the genus Lytvophyllum

G. †Lytvophyllum Dobrolyubova 1941
show all
Lytvophyllum flexuosum Zhu and Zhao 1992
Lytvophyllum hongi Wilson 1982
Lytvophyllum mongeri Stevens and Rycerski 1989
Lytvophyllum sustutense Fedorowski et al. 2007
Lytvophyllum tschernowi Soshkina 1925
Lytvophyllum wersonae Stevens and Rycerski 1989