Classification of the clade Macrobaenidae

Macrobaenidae Sukhanov 1964
show all
G. †Anatolemys Khozatsky and Nessov 1979
+
Anatolemys maximus Khozatskii and Nessov 1979
Anatolemys oxensis Khozatskii and Nessov 1977
G. †Asiachelys Sukhanov and Narmandakh 2006
+
Invalid names: Asiachelys perforata Sukhanov and Narmandakh 2000 [nomen nudum]
G. †Aurorachelys Vandermark et al. 2009
+
Aurorachelys gaffneyi Vandermark et al. 2009
G. †Changmachelys Brinkman et al. 2013
+
Changmachelys bohlini Brinkman et al. 2013
G. †Hangaiemys Sukhanov and Narmandakh 1974
+
Hangaiemys acutus Bohlin 1953
Hangaiemys hoburensis Sukhanov and Narmandakh 1974
Hangaiemys kansuensis Bohlin 1953
Hangaiemys latilimbata Bohlin 1953
Hangaiemys leptis Sukhanov and Narmandakh 2006
Invalid names: Hangaiemys leptis Sukhanov and Narmandakh 2000 [nomen nudum]
G. †Judithemys Parham and Hutchison 2003
+
Judithemys backmani Russell 1934
Judithemys kranzi Weems 2014
Judithemys sukhanovi Parham and Hutchison 2003
G. †Kirgizemys Nessov and Khozatsky 1973
+
Kirgizemys dmitrievi Nessov and Khozatskii 1981
Kirgizemys exaratus Nessov and Khozatskii 1981
G. †Macrobaena Tatarinov 1959
+
Macrobaena mongolica Tatarinov 1959
G. †Osteopygis Cope 1868
+
Osteopygis borealis Wieland 1904
Osteopygis emarginata Cope 1868
+
Invalid names: Amblypeza entellus Hay 1908 [synonym], Osteopygis chelydrinus Cope 1868 [synonym], Osteopygis gibbi Wieland 1904 [synonym]
Osteopygis erosus Cope 1875
Osteopygis platylomus Cope 1870
Osteopygis robustus Hay 1908
Osteopygis roundsi Weems 1988
G. †Oxemys Nessov 1977
+
Oxemys gutta Nessov 1977
Invalid names: Asiachelys Sukhanov 2000 [nomen nudum], Batoremys Narmandakh 2000 [nomen nudum]