There are 6 matches

Collection Authorizer Collection name Reference
41120J. Alroy Lok. 7, Shang-Ho, Jen-Tsun, Mien-Chih-Hsien, Yuanqu basin (= Shanghe, Rencun, Mianchixian, F 22) Sharamurunian - China Zdansky (1930)
42162J. Alroy F 23, Rencun, Yuanqu basin (= 5311-5314) Sharamurunian - China Young (1937)
42196J. Alroy Heti Formation F 11 (= 5310, Hoti-Tsun, Hedicun, Anwo, Locality 11) Sharamurunian - China Young (1937)
42197J. Alroy Heti Formation F 12 (= 5310, Hoti-Tsun, Hedicun, Anwo, Locality 12) Sharamurunian - China - old id Young (1937)
175281P. Mannion Dong Huangzhuang (= Qufu City; Donghuangzhuang / coll. Wang, Shi, Sha & Han 1984, 1992) Middle Eocene - China Wang and Wang (1997)
190964P. Holroyd IVPP loc. 74066 Middle Eocene - China Ding et al. (1977)

Do another search