There are 7 matches

Collection Authorizer Collection name Reference
68083J. Alroy Haikou [Yuanshan Fm (formerly Qiongzhusi)] (= Chengjiang biota; Jingmacun, Kunming) Atdabanian - Cambrian 2 - China Steiner et al. (2005)
86929A. Hendy Shankou, Anning [Maotianshan Shale Mbr, Yuanshan Fm] (= Shankou biota; Chengjiang biota) Atdabanian - Cambrian 2 - China Dornbos and Chen (2008)
86930A. Hendy Haikou - live count [Maotianshan Shale Mbr, Yuanshan Fm] (= Chengjiang biota) Atdabanian - Cambrian 2 - China Dornbos and Chen (2008)
86933A. Hendy Chengjiang - live count [Maotianshan Shale Mbr, Yuanshan Fm] (= Chengjiang biota) Atdabanian - Cambrian 2 - China Dornbos and Chen (2008)
96406W. Kiessling Jianbaobaoshan, unit Dj1 (= Chengjiang fauna) Atdabanian - Cambrian 2 - China Hou and Bergström (1997)
132330W. Kiessling Mafang, event mudstone (= Chengjiang biota) Nangaoian - Cambrian 2 - China Zhao et al. (2012)
194155S. Finnegan Faunal Assemblage A6 Nangaoian - Cambrian 2 - China Zhao et al. (2013)

Do another search