There are 16 matches

Collection Authorizer Collection name Reference
68083J. Alroy Haikou [Yuanshan Fm (formerly Qiongzhusi)] (= Chengjiang biota; Jingmacun, Kunming) Atdabanian - Cambrian 2 - China Steiner et al. (2005)
86846A. Hendy Anning [Yuanshan Fm (formerly Qiongzhusi)] (= Chengjiang biota) Atdabanian - Cambrian 2 - China Steiner et al. (2005)
86851A. Hendy Malong [Yuanshan Fm (formerly Qiongzhusi)] (= Chengjiang biota) Atdabanian - Cambrian 2 - China Steiner et al. (2005)
90164A. Lin Kuangshan_Malong-b [Yuanshan Fm] (= Chengjiang biota) Atdabanian - Cambrian 2 - China Hu (2005)
96402W. Kiessling Maotianshan, unit M2 (= Chengjiang fauna) Atdabanian - Cambrian 2 - China Hou and Bergström (1997)
96403W. Kiessling Maotianshan, unit M3 (= Chengjiang fauna) Atdabanian - Cambrian 2 - China Hou and Bergström (1997)
96405W. Kiessling Xiaolantian, unit XL1 (= Chengjiang fauna) Atdabanian - Cambrian 2 - China Hou and Bergström (1997)
96406W. Kiessling Jianbaobaoshan, unit Dj1 (= Chengjiang fauna) Atdabanian - Cambrian 2 - China Hou and Bergström (1997)
96413W. Kiessling Maotianshan, unit Cf6 (= Chengjiang fauna) Atdabanian - Cambrian 2 - China Hou and Bergström (1997)
132327W. Kiessling Kuangshan (= Chengjiang biota) Nangaoian - Cambrian 2 - China Zhao et al. (2012)
132329W. Kiessling Mafang, background mudstone (= Chengjiang biota) Nangaoian - Cambrian 2 - China Zhao et al. (2012)
132330W. Kiessling Mafang, event mudstone (= Chengjiang biota) Nangaoian - Cambrian 2 - China Zhao et al. (2012)
194150S. Finnegan Faunal Assemblage A4 Nangaoian - Cambrian 2 - China Zhao et al. (2013)
194153S. Finnegan Faunal Assemblage A5 Nangaoian - Cambrian 2 - China Zhao et al. (2013)
194162S. Finnegan Faunal Assemblage A9 Nangaoian - Cambrian 2 - China Zhao et al. (2013)
194163S. Finnegan Faunal Assemblage A10 Nangaoian - Cambrian 2 - China Zhao et al. (2013)

Do another search