There are 5 matches

Collection Authorizer Collection name Reference
68083J. Alroy Haikou [Yuanshan Fm (formerly Qiongzhusi)] (= Chengjiang biota; Jingmacun, Kunming) Atdabanian - Cambrian 2 - China Steiner et al. (2005)
96402W. Kiessling Maotianshan, unit M2 (= Chengjiang fauna) Atdabanian - Cambrian 2 - China Hou and Bergström (1997)
96405W. Kiessling Xiaolantian, unit XL1 (= Chengjiang fauna) Atdabanian - Cambrian 2 - China Hou and Bergström (1997)
132330W. Kiessling Mafang, event mudstone (= Chengjiang biota) Nangaoian - Cambrian 2 - China Zhao et al. (2012)
194162S. Finnegan Faunal Assemblage A9 Nangaoian - Cambrian 2 - China Zhao et al. (2013)

Do another search