There are 9 matches

Collection Authorizer Collection name Reference
24883M. Carrano Dashanpu Dinosaur Quarry [Xiashaximiao Fm.] (coll. 1972, 1974, 1977–1984) Bajocian/Callovian - China He et al. (1983)
28232M. Carrano Xuanhan (= Xuanhanosaurus type) Middle Jurassic - China Dong (1984)
45192M. Carrano Sinraptor type, Jiangjunmiao NE (CCDP) (coll. CCDP 1987-1988) Oxfordian - Jurassic 5 - China Dong (1992)
49790M. Carrano Shangyou Reservoir (= Yangchuanosaurus type site / coll. Yang & Cheng 1976-1977) Oxfordian/Early Kimmeridgian - Jurassic 5 - China Dong et al. (1978)
58977M. Carrano Longjiawa, Anyue (coll. 1987) Late Jurassic - China He et al. (1996)
60065M. Carrano Hongjiang Machine Factory, Yongchuan (= Y. magnus type / coll. , Zhou & Lan 1973) Oxfordian - Jurassic 5 - China Dong et al. (1983)
70438M. Carrano Quarry 1, Lao Chang Qing (= Lufeng, Laochangjing, A'na / coll. Tao 1985) Middle Jurassic - China - old id Hengst and Buck (2002)
83957M. Carrano Wucaiwan sauropod (IVPP) Oxfordian - Jurassic 5 - China Xu and Clark (2008)
89156M. Carrano Tianwan village, Heping (= Zigong / coll. , Wang, Gao, Zhu, Huang, & Jun 1985) Oxfordian - Jurassic 5 - China Gao (1992)

Do another search