There are 5 matches

Collection Authorizer Collection name Reference
42063A. Turner Anjihai, Dzungar Basin, Xinjian Aquitanian - Cenozoic 5 - China Qiu (1990)
42065A. Turner Zhanjiaping, Gansu Province Burdigalian - Cenozoic 5 - China Qiu (1990)
175341P. Mannion Duitinggou Village (= GL 8801 / coll. 1988) Early Miocene - Cenozoic 5 - China Qiu and Xie (1997)
175342P. Mannion Zhangjiaping (= GL 9514 / coll. 1986-1987) Early Miocene - Cenozoic 5 - China Qiu and Xie (1997)
182886P. Mannion Yuanjiawowo Village (coll. 1992) Early Miocene - Cenozoic 5 - China Wang et al. (1994)

Do another search