There are 16 matches

Collection Authorizer Collection name Reference
35966M. Carrano Tianqiaotun (= Geol. Survey China, T'ien Ch'iao T'un / coll. ' 1923) Campanian - Cretaceous 7 - China T'an (1923)
37807M. Carrano SBDE Quarry 96BM3, Bayan Mandahu (coll. SBDE 1996) Campanian - Cretaceous 7 - China Godefroit et al. (1999)
45408M. Carrano Kangdailiang Quarry, Zhaojiagou (= Tianzhen; Kangdailiang hill and Houyu / coll. Pang & Cheng 1983, 1989, 1991–1994) Cenomanian/Campanian - China Pang et al. (1996)
50727M. Carrano Chia-yü-kuan (SSE) (= Sino-Swedish Expedition / coll. Bohlin 1930) Barremian/Aptian - China Bohlin (1953)
51907M. Carrano Wujiashan Quarry (= Tian Zhen, Wu Valley / coll. & 1993) Late Cretaceous - China Barrett et al. (1998)
55683M. Carrano Wangjiagou (= Dawangzhangzhi Beds) Late Barremian/Early Aptian - China Xu et al. (2001)
62323M. Carrano North Alashan desert, Ninghsia (coll. Yuan 1932) Late Cretaceous - China Young (1935)
66924M. Carrano Maortu (= Chilantai, Jilantai / coll. SSPE 1959-1960) Turonian - Cretaceous 6 - China Hu (1964)
79687M. Carrano Liufugou, Liudan (= Liu Dianxiang, Luoyang) Cenomanian/Turonian - China Li et al. (2007)
84996J. Alroy Qiupa, Luanchuan Basin (coll. 2006) Late Cretaceous - China Lü et al. (2008)
91200M. Carrano Xiafuxiang, Beipiao (coll. Dong 1999-2002) Cenomanian/Turonian - China Dong (2002)
91201M. Carrano Beipiao ankylosaur site (PROXY) Cenomanian/Turonian - China Lü et al. (2007)
97423M. Carrano Nanhuang #3 coal mine, Fuxin (= Fusin) Aptian/Albian - China Amiot et al. (2010)
159589M. Carrano eastern Turpan Basin (IVPP Loc. 66017) (coll. 1966) Campanian/Maastrichtian - China Zhai et al. (1978)
160135M. Carrano Baishizui village, Goumenzi Aptian - Cretaceous 3 - China Han et al. (2014)
180708M. Carrano Shuhong quarry Albian - Cretaceous 4 - China Lawver et al. (2016)

Do another search