There are 9 matches

Collection Authorizer Collection name Reference
49342M. Carrano Hadetu, Chabu Sumu Site II (= Otog Qi, SCDP / coll. 1984) Late Barremian - Cretaceous 2 - China Azuma et al. (2006)
52888M. Carrano Sihetun, lower Yixian (general) (= Beipiao / coll. Liang 1990, 1997-1998) Late Barremian/Early Aptian - China Xu et al. (1999)
54003M. Carrano Sikou tracksite (coll. Shikama 1941) Aptian - Cretaceous 3 - China Noda and Shikama (1941)
59255M. Carrano Yanguoxia, main site (sites 1 & 2) (coll. 2000-2004) Early Cretaceous - China Du et al. (2002)
60463M. Carrano Shaojian tracksite (= Shangxian site) Late Hauterivian/Early Barremian - Cretaceous 2 - China - old id Matsukawa et al. (2006)
60497M. Carrano Emei tracksite, Xingfu cliff, Chuanzhu (= Xingfuya / coll. 1985) Aptian/Turonian - China Zhen (1986)
60511M. Carrano Ahrubulage, Chabu Sumu Site III (= CHABU-7, Chabu Site 7 / coll. 1984-2004) Late Barremian - Cretaceous 2 - China Lockley et al. (2002)
60512M. Carrano Chabu Site 8 (= CHABU-8 / coll. 2002-2004) Late Barremian - Cretaceous 2 - China - old id Lockley et al. (2002)
66928M. Carrano Touli River, Chabu Sumu Site I (= SCDP / coll. 1976-1987) Late Barremian - Cretaceous 2 - China Azuma et al. (2006)

Do another search