There are 4 matches

Collection Authorizer Collection name Reference
110309M. Clapham Kajetanow quarry Wuchiapingian - Permian 4 - Poland Kazmierczak (1967)
188306W. Kiessling Jablonna Reef, stromatolite biofacies (= Reef 4117) Wuchiapingian - Permian 4 - Poland Peryt et al. (2016)
188309W. Kiessling Jablonna Reef, mollusc - crinoid biofacies (= Reef 4117) Wuchiapingian - Permian 4 - Poland Peryt et al. (2016)
188310W. Kiessling Jablonna Reef, Acanthocladia biofacies, reef core (= Reef 4117) Wuchiapingian - Permian 4 - Poland Peryt et al. (2016)

Do another search