D. E. Shcherbakov 1988

Full reference
D. E. Shcherbakov. 1988. Novye Mezozojskie Pavnokrylye. In A. Y. Rozanov (ed.), Novye Iskopaemykh Bespozvonochnykh Mongolii, Sovmestnaya Sovetsko-Mongol'skaya Paleontologicheskaya Ekspeditsiya 33:60-63 [M. Clapham/J. Karr/M. Clapham]
Metadata
ID number:  38932
Created:  2011-12-21 09:33:09
Modified:  2013-04-02 19:41:31
Publication type:  book/book chapter
Taxonomy:  stated with evidence
Language:  Russian
Taxonomic opinions (13) - view classification
'Aphidulum stenoptilium belongs to Aphidulum' according to D. E. Shcherbakov 1988
'Aphidulum belongs to Protopsyllidiidae' according to D. E. Shcherbakov 1988
'Dysmorphoptila notodon belongs to Dysmorphoptila' according to D. E. Shcherbakov 1988
'Dysmorphoptila belongs to Dysmorphoptilidae' according to D. E. Shcherbakov 1988
'Dysmorphoptilidae belongs to Cicadomorpha' according to D. E. Shcherbakov 1988
'Liadopsylla mongolica belongs to Liadopsylla' according to D. E. Shcherbakov 1988
'Liadopsylla belongs to Liadopsyllidae' according to D. E. Shcherbakov 1988
'Liadopsyllinae was reranked as the family Liadopsyllidae and belongs to Psyllomorpha' according to D. E. Shcherbakov 1988
'Mesocixiella gobiensis belongs to Mesocixiella' according to D. E. Shcherbakov 1988
'Mesocixiella rohdendorfi belongs to Mesocixiella' according to Becker Migdisova 1949
'Mesocixiella rohdendorfi is a subjective synonym of Mesocixiella asiatica' according to D. E. Shcherbakov 1988
'Mesocixiella belongs to Hylicellidae' according to D. E. Shcherbakov 1988
'Protopsyllidiidae belongs to Psyllomorpha' according to D. E. Shcherbakov 1988
Collections (2)