V. I. Ustritsky 1971

Full reference
V. I. Ustritsky. 1971. Biostratigrafiya verkhnego Paleozoya arktiki. Trudy Nauchno-Issledovatel'skogo Instituta Geologii Arktiki 164:1-279 [M. Clapham/M. Clapham/M. Clapham]
Metadata
ID number:  40981
Created:  2012-03-30 11:25:55
Modified:  2013-04-06 15:12:08
Publication type:  serial monograph
Taxonomy:  stated with evidence
Language:  Russian
Taxonomic names (2)