V. V. Zherikhin 1993

Full reference
V. V. Zherikhin. 1993. Taxonomic names (Polyphaga), in Melovye entomofauny basseyna r. Ul'i (zapadnoe Priokhot'e). In A. G. Ponomarenko (ed.), Mezozoyskie Nasekomye i Ostrakody Azii 20-37 [M. Clapham/M. Clapham/M. Clapham]
Metadata
ID number:  44149
Created:  2013-01-04 03:06:23
Modified:  2013-04-06 15:15:10
Publication type:  book/book chapter
Taxonomy:  stated with evidence
Language:  Russian
Taxonomic opinions (18) - view classification
'Anthribites cretaceus belongs to Anthribites' according to V. V. Zherikhin 1993
'Anthribites belongs to Anthribidae' according to V. V. Zherikhin 1993
'Auletomacer disruptus belongs to Auletomacer' according to V. V. Zherikhin 1993
'Auletomacer belongs to Nemonychidae' according to V. V. Zherikhin 1993
'Baissorhynchini belongs to Rhynchitisidae' according to V. V. Zherikhin 1993
'Belonotaris retardatus belongs to Belonotaris' according to V. V. Zherikhin 1993
'Cretulio nucula belongs to Cretulio' according to V. V. Zherikhin 1993
'Cretulio belongs to Erirhininae' according to V. V. Zherikhin 1993
'Emanrhynchus lebedevi belongs to Emanrhynchus' according to V. V. Zherikhin 1993
'Emanrhynchus belongs to Baissorhynchini' according to V. V. Zherikhin 1993
'Gyrbykana curvipes belongs to Gyrbykana' according to V. V. Zherikhin 1993
'Gyrbykana belongs to Molytinae' according to V. V. Zherikhin 1993
'Khetana decapitata belongs to Khetana' according to V. V. Zherikhin 1993
'Khetana belongs to Nemonychidae' according to V. V. Zherikhin 1993
'Oxycorynoides crassirostris belongs to Oxycorynoides' according to V. V. Zherikhin 1993
'Ulyana nobilis belongs to Ulyana' according to V. V. Zherikhin 1993
'Ulyana belongs to Ulyanidae' according to V. V. Zherikhin 1993
'Ulyanidae belongs to Curculionoidea' according to V. V. Zherikhin 1993