M. F. Bogoslovskaya 1990

Full reference
M. F. Bogoslovskaya. 1990. Osnovnye puti razvitiya i klassifikatsiya pozdnepaleozoyskikh ammonoidei Marathonitaceae i Cyclolobaceae. Iskopaemye Tsefalopodi: Puti Evolyutsii i Sisematikya Otdelnykh Grupp. Akademiya Nauk SSSR, Trudy Paleontologicheskogo Instituta 243:70-86 [M. Clapham/M. Clapham]
Metadata
ID number:  59371
Created:  2016-06-11 10:14:55
Publication type:  journal article
Taxonomy:  stated with evidence
Language:  Russian
Taxonomic opinions (241) - view classification