L. F. Kuzina and S. V. Yatskov 1990

Full reference
L. F. Kuzina and S. V. Yatskov. 1990. Predstaviteli nadsemeystva Neoglyphiocerataceae v dombarskikh (Nizhniy Karbon) otlozheniyakh Novoy Zemli. Iskopaemye Tsefalopodi: Puti Evolyutsii i Sisematikya Otdelnykh Grupp. Akademiya Nauk SSSR, Trudy Paleontologicheskogo Instituta 243:51-65 [M. Clapham/M. Clapham/M. Clapham]
Metadata
ID number:  59374
Created:  2016-06-11 14:22:12
Modified:  2016-06-11 15:27:25
Publication type:  journal article
Taxonomy:  stated with evidence
Language:  Russian
Taxonomic opinions (23) - view classification
'Cravenoceras arcticum belongs to Cravenoceras' according to L. F. Kuzina and S. V. Yatskov 1990
'Cravenoceras petrenkoi belongs to Cravenoceras' according to L. F. Kuzina and S. V. Yatskov 1990
'Cravenoceras belongs to Cravenoceratinae' according to L. F. Kuzina and S. V. Yatskov 1990
'Cravenoceratidae belongs to Neoglyphiocerataceae' according to L. F. Kuzina and S. V. Yatskov 1990
'Cravenoceratinae belongs to Cravenoceratidae' according to L. F. Kuzina and S. V. Yatskov 1990
'Fayettevillea densistriata belongs to Fayettevillea' according to L. F. Kuzina and S. V. Yatskov 1990
'Fayettevillea minuscula belongs to Fayettevillea' according to L. F. Kuzina and S. V. Yatskov 1990
'Fayettevillea belongs to Fayettevilleinae' according to L. F. Kuzina and S. V. Yatskov 1990
'Fayettevilleinae belongs to Cravenoceratidae' according to L. F. Kuzina and S. V. Yatskov 1990
'Goniatites subcircularis is recombined as Lusitanites subcircularis' according to L. F. Kuzina and S. V. Yatskov 1990
'Kardailites pulcher belongs to Kardailites' according to L. F. Kuzina and S. V. Yatskov 1990
'Kardailites belongs to Cravenoceratinae' according to L. F. Kuzina and S. V. Yatskov 1990
'Lusitanites belongs to Neoglyphioceratidae' according to L. F. Kuzina and S. V. Yatskov 1990
'Lyrogoniatites tener belongs to Lyrogoniatites' according to L. F. Kuzina and S. V. Yatskov 1990
'Lyrogoniatites belongs to Lyrogoniatitinae' according to L. F. Kuzina and S. V. Yatskov 1990
'Lyrogoniatitinae belongs to Cravenoceratidae' according to L. F. Kuzina and S. V. Yatskov 1990
'Neoglyphioceras gorbovense belongs to Neoglyphioceras' according to L. F. Kuzina and S. V. Yatskov 1990
'Neoglyphioceras latum belongs to Neoglyphioceras' according to L. F. Kuzina and S. V. Yatskov 1990
'Neoglyphioceras belongs to Neoglyphioceratidae' according to L. F. Kuzina and S. V. Yatskov 1990
'Neoglyphioceratidae belongs to Neoglyphiocerataceae' according to L. F. Kuzina and S. V. Yatskov 1990
'Quasicravenoceras costatum belongs to Quasicravenoceras' according to L. F. Kuzina and S. V. Yatskov 1990
'Quasicravenoceras librovitchi belongs to Quasicravenoceras' according to L. F. Kuzina and S. V. Yatskov 1990
'Quasicravenoceras belongs to Lyrogoniatitinae' according to L. F. Kuzina and S. V. Yatskov 1990