Taxonomic names from A. G. Ponomarenko 1969

 • Ademosyne bacca, A. G. Ponomarenko 1969 [Ademosynidae]
 • Ademosyne elliptica, A. G. Ponomarenko 1969 [Ademosynidae]
 • Ademosyne kirghizica, A. G. Ponomarenko 1969 [Ademosynidae]
 • Avocatinus, A. G. Ponomarenko 1969 [Triaplidae]
 • Avocatinus elongatus, A. G. Ponomarenko 1969 [Triaplidae]
 • Avocoleus, A. G. Ponomarenko 1969 [Tshekardocoleidae]
 • Catabrycus, A. G. Ponomarenko 1969 [Schizophoridae]
 • Catabrycus hoplites, A. G. Ponomarenko 1969 [Schizophoridae]
 • Catinoides, A. G. Ponomarenko 1969 [Triaplidae]
 • Catinoides rotundatus, A. G. Ponomarenko 1969 [Triaplidae]
 • Cephalosyne, A. G. Ponomarenko 1969 [Ademosynidae]
 • Cephalosyne capitata, A. G. Ponomarenko 1969 [Ademosynidae]
 • Cupesia sepulta, A. G. Ponomarenko 1969 [Triadocupedidae]
 • Cupesia serricornia, A. G. Ponomarenko 1969 [Triadocupedidae]
 • Cytocupoides, A. G. Ponomarenko 1969 [Permocupedidae]
 • Cytocupoides elongatus, A. G. Ponomarenko 1969 [Permocupedidae]
 • Dolichosyne, A. G. Ponomarenko 1969 [Ademosynidae]
 • Dolichosyne confragosa, A. G. Ponomarenko 1969 [Ademosynidae]
 • Dolichosyne rostrata, A. G. Ponomarenko 1969 [Ademosynidae]
 • Dolichosyne sulcata, A. G. Ponomarenko 1969 [Ademosynidae]
 • Eocupes cellulosus, A. G. Ponomarenko 1969 [Permocupedidae]
 • Eurydictyon, A. G. Ponomarenko 1969 [Cupedidae]
 • Eurydictyon conspicuum, A. G. Ponomarenko 1969 [Cupedidae]
 • Gnathosyne, A. G. Ponomarenko 1969 [Ademosynidae]
 • Gnathosyne akkolkensis, A. G. Ponomarenko 1969 [Ademosynidae]
 • Hadeocoleodes, A. G. Ponomarenko 1969 [Schizophoridae]
 • Hadeocoleodes calus, A. G. Ponomarenko 1969 [Schizophoridae]
 • Hadeocoleus, A. G. Ponomarenko 1969 [Schizophoridae]
 • Hadeocoleus catachtonius, A. G. Ponomarenko 1969 [Schizophoridae]
 • Hadeocoleus gigas, A. G. Ponomarenko 1969 [Schizophoridae]
 • Hadeocoleus pelopius, A. G. Ponomarenko 1969 [Schizophoridae]
 • Ichthyocupes kuznetskiensis, A. G. Ponomarenko 1969 [Permocupedidae]
 • Lethocoleus, A. G. Ponomarenko 1969 [Schizophoridae]
 • Lethocoleus sternalis, A. G. Ponomarenko 1969 [Schizophoridae]
 • Lithocupedini, tribe, A. G. Ponomarenko 1969 [Cupedidae]
 • Lithocupes gigas, A. G. Ponomarenko 1969 [Cupedidae]
 • Lithocupes punctatus, A. G. Ponomarenko 1969 [Cupedidae]
 • Macrocatinius, A. G. Ponomarenko 1969 [Triaplidae]
 • Macrocatinius brachycephalus, A. G. Ponomarenko 1969 [Triaplidae]
 • Mesocupedini, tribe, A. G. Ponomarenko 1969 [Cupedidae]
 • Mesocupoides, A. G. Ponomarenko 1969 [Cupedidae]
 • Mesocupoides indistinctus, A. G. Ponomarenko 1969 [Cupedidae]
 • Mesocupoides proporeius, A. G. Ponomarenko 1969 [Cupedidae]
 • Notocupes caducus, A. G. Ponomarenko 1969 [Cupedidae]
 • Notocupes cellulosus, A. G. Ponomarenko 1969 [Cupedidae]
 • Notocupes crassus, A. G. Ponomarenko 1969 [Cupedidae]
 • Notocupes issykkulensis, A. G. Ponomarenko 1969 [Cupedidae]
 • Notocupes kirghizicus, A. G. Ponomarenko 1969 [Cupedidae]
 • Notocupes laticella, A. G. Ponomarenko 1969 [Cupedidae]
 • Notocupes latus, A. G. Ponomarenko 1969 [Cupedidae]
 • Notocupes oxypygus, A. G. Ponomarenko 1969 [Cupedidae]
 • Notocupes rostratus, A. G. Ponomarenko 1969 [Cupedidae]
 • Notocupes sogutensis, A. G. Ponomarenko 1969 [Cupedidae]
 • Notocupes tenuis, A. G. Ponomarenko 1969 [Cupedidae]
 • Omma avus, A. G. Ponomarenko 1969 [Cupedidae]
 • Parathnesidius, A. G. Ponomarenko 1969 [Schizophoridae]
 • Parathnesidius oculatus, A. G. Ponomarenko 1969 [Schizophoridae]
 • Pesus, A. G. Ponomarenko 1969 [Schizophoridae]
 • Pesus prognathus, A. G. Ponomarenko 1969 [Schizophoridae]
 • Petrosyne, A. G. Ponomarenko 1969 [Ademosynidae]
 • Petrosyne liassica, A. G. Ponomarenko 1969 [Ademosynidae]
 • Praesagus, A. G. Ponomarenko 1969 [Schizophoridae]
 • Praesagus capitatus, A. G. Ponomarenko 1969 [Schizophoridae]
 • Ranis collevus, A. G. Ponomarenko 1969 [Coleoptera]
 • Rhabdocupes baculatus, A. G. Ponomarenko 1969 [Cupedidae]
 • Rhombocoleites, A. G. Ponomarenko 1969 [Rhombocoleidae]
 • Rhombocoleites adumbratus, A. G. Ponomarenko 1969 [Rhombocoleidae]
 • Salebrocoleus, A. G. Ponomarenko 1969 [Schizophoridae]
 • Salebrocoleus megacephalus, A. G. Ponomarenko 1969 [Schizophoridae]
 • Salebrocoleus sternalis, A. G. Ponomarenko 1969 [Schizophoridae]
 • Salebroferus, A. G. Ponomarenko 1969 [Schizophoridae]
 • Salebroferus asper, A. G. Ponomarenko 1969 [Schizophoridae]
 • Salebroferus confragosus, A. G. Ponomarenko 1969 [Schizophoridae]
 • Schizophorinus, A. G. Ponomarenko 1969 [Schizophoridae]
 • Schizophorinus punctatus, A. G. Ponomarenko 1969 [Schizophoridae]
 • Schizophoroides, A. G. Ponomarenko 1969 [Schizophoridae]
 • Schizophoroides glaber, A. G. Ponomarenko 1969 [Schizophoridae]
 • Schizophoroides rugosus, A. G. Ponomarenko 1969 [Schizophoridae]
 • Schizophoroides tuberculatus, A. G. Ponomarenko 1969 [Schizophoridae]
 • Sogdelytron, A. G. Ponomarenko 1969 [Asiocoleidae]
 • Sogdelytron latum, A. G. Ponomarenko 1969 [Asiocoleidae]
 • Sphaerosyne, A. G. Ponomarenko 1969 [Ademosynidae]
 • Sphaerosyne globosa, A. G. Ponomarenko 1969 [Ademosynidae]
 • Sylvacoleodes, A. G. Ponomarenko 1969 [Tshekardocoleidae]
 • Sylvacoleodes admirandus, A. G. Ponomarenko 1969 [Tshekardocoleidae]
 • Taldycupes reticulatus, A. G. Ponomarenko 1969 [Taldycupedidae]
 • Tersoides elongatus, A. G. Ponomarenko 1969 [Schizophoridae]
 • Tetraphalerus aphaleratus, A. G. Ponomarenko 1969 [Cupedidae]
 • Tetraphalerus incertus, A. G. Ponomarenko 1969 [Cupedidae]
 • Thnesidius, A. G. Ponomarenko 1969 [Schizophoridae]
 • Thnesidius ovatus, A. G. Ponomarenko 1969 [Schizophoridae]
 • Thnesidius xyphophorus, A. G. Ponomarenko 1969 [Schizophoridae]
 • Triassocatinius, A. G. Ponomarenko 1969 [Triaplidae]
 • Triassocatinius brachynotus, A. G. Ponomarenko 1969 [Triaplidae]
 • Triassocatinius glabratus, A. G. Ponomarenko 1969 [Triaplidae]
 • Triassocoleus, A. G. Ponomarenko 1969 [Schizophoridae]
 • Triassocoleus sulcatus, A. G. Ponomarenko 1969 [Schizophoridae]
 • Triassocoleus tortulosus, A. G. Ponomarenko 1969 [Schizophoridae]
 • Tricoleidae, family, A. G. Ponomarenko 1969 [Asiocoleidae]
 • Tricoleodes, A. G. Ponomarenko 1969 [Asiocoleidae]
 • Tricoleodes acutus, A. G. Ponomarenko 1969 [Asiocoleidae]
 • Tricoleodes longus, A. G. Ponomarenko 1969 [Asiocoleidae]
 • Tricoleus, A. G. Ponomarenko 1969 [Asiocoleidae]
 • Tricoleus incertus, A. G. Ponomarenko 1969 [Asiocoleidae]
 • Tricoleus punctatus, A. G. Ponomarenko 1969 [Asiocoleidae]
 • Uralocupes, A. G. Ponomarenko 1969 [Permocupedidae]