Nangaoian age

521 - 514 Ma

The definition of this interval in the timescale Cambrian of China is taken from the following source:

  • F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view

There are intervals in 5 timescales which overlap this one. show

This interval is used in the definition of 106 collections

A total of 1136 collections with 10688 occurrences lie within this time span

Show more time

Show linear time

International Chronostratigraphic TimescaleCambrian of ChinaCambrian of North America
CambrianFurongianStage 10NiucheheanTaoyuanian †Franconian †/Dresbachian/Millardan485.4
Sunwaptan487.5
JiangshanianJiangshanian489.5
Steptoean493 *
PaibianPaibian494
Waergangian †/Youshuanian494.9 *
MiaolingianGuzhangianGuzhangianWangcunian †MarjumianAlbertian †497
DrumianDrumian500.5
WuliuanWuliuan/TaijangianTopazan504.5
Delamaran506.5
Series 2Stage 4DuyunianWaucoban †509
Dyeran511 *
Stage 3Nangaoian514
Montezuman514.8 *
Begadean519.9 *
TerreneuvianStage 2Meishucunian521
Fortunian529
Jinnigian530.7
538.8