Nangaoian age

521 - 514 Ma

The definition of this interval in the timescale Cambrian of China is taken from the following source:

  • F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view

There are intervals in 5 timescales which overlap this one. show

This interval is used in the definition of 106 collections

A total of 1136 collections with 10688 occurrences lie within this time span

Show more time

Show linear time

International Chronostratigraphic TimescaleCambrian of ChinaCambrian of Siberia
CambrianFurongianStage 10NiucheheanTaoyuanian †BatyrbaianTavgian †Ketyan †/Yurakian485.4
JiangshanianJiangshanian489.5
Aksaian490.7 *
Sakian492.2 *
PaibianPaibian494
Ensyan †/Maduan/Nganasanian494.7 *
Waergangian †/Youshuanian494.9 *
MiaolingianGuzhangianGuzhangianWangcunian †Ayusokkanian497
Mayan/Menevian499.5
DrumianDrumian500.5
WuliuanWuliuan/TaijangianAmgan/Solvan504.5
Series 2Stage 4Duyunian509
ToyonianLenian †510 *
Botomian512.5 *
Stage 3Nangaoian514
Atdabanian515.6 *
TerreneuvianStage 2MeishucunianTommotian521
Nemakit-Daldynian525.5
FortunianManykaian †529
Jinnigian530.7
538.8