Akhvakhshtab, Dagestan (middle middle Tsudakhar Fm) (Jurassic of Russian Federation)

Where: Russian Federation (42.6° N, 46.3° E: paleocoordinates 37.9° N, 52.2° E)

• coordinate based on nearby landmark

• outcrop-level geographic resolution

When: Tsudakhar Formation, Parkinsoni (171.6 - 167.7 Ma)

• Middle part of middle Tsudakhar subsvita

• group of beds-level stratigraphic resolution

Environment/lithology: marine; lithified lithology not reported

Size class: macrofossils

Collection methods: Repository: Vserossiyskiy Nauchno-Issledovatel'skiy Geologicheskiy Neftyanoy Institut (VNIGRI)

Primary reference: N. V. Besnosov and V. V. Mitta. 1993. Pozdnebayosskie i Batskie Ammonitidy Severnogo Kavkaza i Sredney Azii 1-347 [M. Clapham/M. Clapham]more details

Purpose of describing collection: taxonomic analysis

PaleoDB collection 187884: authorized by Matthew Clapham, entered by Matthew Clapham on 14.08.2017

Creative Commons license: CC BY (attribution)

Taxonomic list

Cephalopoda
 Ammonitida - Stephanoceratidae
Cadomites (Cadomites) daubeni Gemmellaro 1877 ammonite
Parkinsonia pseudoplanulata n. sp. Besnosov 1993 ammonite
Parkinsonia parkinsoni Sowerby 1821 ammonite
Gonolkites rectangularis Wetzel 1937 ammonite
"Haselburgites bomfordi" = Parkinsonia (Durotrigensia) bomfordi Arkell 1956 ammonite