Irganay, Dagestan (basal Tsudakhar Fm, subfurcatum zone) (Jurassic of Russian Federation)

Where: Russian Federation (42.6° N, 46.9° E: paleocoordinates 38.1° N, 52.7° E)

• coordinate based on nearby landmark

• outcrop-level geographic resolution

When: Tsudakhar Formation, Subfurcatum (171.6 - 167.7 Ma)

• Base of Tsudakhar Formation

• group of beds-level stratigraphic resolution

Environment/lithology: marine; lithified lithology not reported

Size class: macrofossils

Collection methods: Repository: Vserossiyskiy Nauchno-Issledovatel'skiy Geologicheskiy Neftyanoy Institut (VNIGRI)

Primary reference: N. V. Besnosov and V. V. Mitta. 1993. Pozdnebayosskie i Batskie Ammonitidy Severnogo Kavkaza i Sredney Azii 1-347 [M. Clapham/M. Clapham]more details

Purpose of describing collection: taxonomic analysis

PaleoDB collection 187900: authorized by Matthew Clapham, entered by Matthew Clapham on 15.08.2017

Creative Commons license: CC BY (attribution)

Taxonomic list

Cephalopoda
 Ammonitida - Stephanoceratidae
Orthogarantiana (Torrensia) sp. Sturani 1971 ammonite
Garantiana asarjani n. sp. Besnosov 1990 ammonite
Pseudogarantiana daghestanica n. sp. Besnosov 1993 ammonite
Pseudogarantiana nodosa Bentz 1928 ammonite
 Ammonitida - Spiroceratidae
Spiroceras althoffi Potonie 1929 ammonite
 Ammonitida - Parkinsoniidae
 Ammonitida - Perisphinctidae
"Praebigotites (Praebigotites) cf. festonensis" = Leptosphinctes (Leptosphinctes) festonensis
"Praebigotites (Praebigotites) cf. festonensis" = Leptosphinctes (Leptosphinctes) festonensis Pavia 1973 ammonite