Rubas-Chai River, Dagestan (basal Tsudakhar Fm, subfurcatum zone) (Jurassic of Russian Federation)

Where: Russian Federation (42.0° N, 47.9° E: paleocoordinates 37.6° N, 53.8° E)

• coordinate based on nearby landmark

• outcrop-level geographic resolution

When: Tsudakhar Formation, Subfurcatum (171.6 - 167.7 Ma)

• Base of Tsudakhar Formation

• group of beds-level stratigraphic resolution

Environment/lithology: marine; lithified lithology not reported

Size class: macrofossils

Collection methods: Repository: Vserossiyskiy Nauchno-Issledovatel'skiy Geologicheskiy Neftyanoy Institut (VNIGRI)

Primary reference: N. V. Besnosov and V. V. Mitta. 1993. Pozdnebayosskie i Batskie Ammonitidy Severnogo Kavkaza i Sredney Azii 1-347 [M. Clapham/M. Clapham]more details

Purpose of describing collection: taxonomic analysis

PaleoDB collection 187901: authorized by Matthew Clapham, entered by Matthew Clapham on 15.08.2017

Creative Commons license: CC BY (attribution)

Taxonomic list

Cephalopoda
 Ammonitida - Stephanoceratidae
Garantiana praegarantiana Besnosov 1993 ammonite