Ekerem kyariz, Bolshoi Balkhan (Koshadzhulba Fm) (Jurassic to of Turkmenistan)

Where: Turkmenistan (39.6° N, 54.4° E: paleocoordinates 36.0° N, 60.1° E)

• coordinate based on nearby landmark

• outcrop-level geographic resolution

When: Koshadjulba Formation, Late/Upper Bathonian to Late/Upper Bathonian (167.7 - 161.2 Ma)

• Top of Koshadzhulba Formation, discus-macrocephalus zones.

• group of beds-level stratigraphic resolution

Environment/lithology: marine; lithified lithology not reported

Size class: macrofossils

Collection methods: Repository: Vserossiyskiy Nauchno-Issledovatel'skiy Geologicheskiy Neftyanoy Institut (VNIGRI)

Primary reference: N. V. Besnosov and V. V. Mitta. 1993. Pozdnebayosskie i Batskie Ammonitidy Severnogo Kavkaza i Sredney Azii 1-347 [M. Clapham/M. Clapham]more details

Purpose of describing collection: taxonomic analysis

PaleoDB collection 189075: authorized by Matthew Clapham, entered by Matthew Clapham on 03.10.2017

Creative Commons license: CC BY (attribution)

Taxonomic list

Cephalopoda
 Ammonitida - Tulitidae
"Kheraiceras (Kheraiceras) cf. bullatum" = Bullatimorphites (Kheraiceras) bullatus, Kheraiceras (Bomburites) sp.
"Kheraiceras (Kheraiceras) cf. bullatum" = Bullatimorphites (Kheraiceras) bullatus d'Orbigny 1846 ammonite
Kheraiceras (Bomburites) sp. Arkell 1952 ammonite