Vialov (Pliocene of Turkmenistan)

Where: Turkmenistan (50.9° N, 55.9° E: paleocoordinates 51.0° N, 55.7° E)

• coordinate based on nearby landmark

• outcrop-level geographic resolution

When: Late/Upper Pliocene (3.6 - 2.6 Ma)

Environment/lithology: terrestrial; lithified, sandy limestone

Size class: mesofossils

Preservation: mold/impression

Primary reference: O. S. Vialov. 1984. Sledy verblyudov i drugikh pozvonochnykh v pliotsene Zapadnoy Turkmenii. Kruchinina, N. V. (ed.), Sledy zhizni i dinamika sredy v drevnikh biotopakh; tezisy dokladov XXX sessii Vsesoyuznogo paleontologicheskogo obshchestva, St. Petersburg 30:18-21 [J. Hunter/D. Ehrenburg/J. Alroy]more details

Purpose of describing collection: general faunal/floral analysis

PaleoDB collection 39211: authorized by John Hunter, entered by Dina Ehrenburg on 23.05.2004

Creative Commons license: CC BY (attribution)

Taxonomic list

unclassified
  -