Vialov (Miocene of Turkmenistan)

Where: Turkmenistan (39.5° N, 54.4° E: paleocoordinates 40.1° N, 53.0° E)

• coordinate based on nearby landmark

• outcrop-level geographic resolution

When: Early/Lower Miocene (23.0 - 16.0 Ma)

Environment/lithology: terrestrial; lithified, sandy limestone

Size class: mesofossils

Preservation: mold/impression

Primary reference: O. S. Vialov. 1984. Sledy verblyudov i drugikh pozvonochnykh v pliotsene Zapadnoy Turkmenii. Kruchinina, N. V. (ed.), Sledy zhizni i dinamika sredy v drevnikh biotopakh; tezisy dokladov XXX sessii Vsesoyuznogo paleontologicheskogo obshchestva, St. Petersburg 30:18-21 [J. Hunter/D. Ehrenburg/J. Alroy]more details

Purpose of describing collection: general faunal/floral analysis

PaleoDB collection 39212: authorized by John Hunter, entered by Dina Ehrenburg on 23.05.2004

Creative Commons license: CC BY (attribution)

Taxonomic list

unclassified
  -