Mya kovatschensis Kristofovich 1947 (softshell clam)