Bufonaria (Bufonaria) Schumacher 1817 (frog shell)