Cimomia marylandensis Miller and Thompson 1933 (nautiloid)