Mesomorpha pyanovskae Kuzmicheva 1970 (stony coral)