Ravatichnus kotshnevi Gabuniya and Kurbatov 1988 (sauropod)

Reptilia - Saurischia

Full reference: L. K. Gabuniya and V. V. Kurbatov. 1988. O yurskikh sledakh dinozavrov na yuge sredney Azii [Dinosaur traces in Jurassic deposits of southern Central Asia]. Sledy Zhiznedeyatel'nosti i Dinamika Sredy v Drevnikh Biotopakh. Trudy XXX Sessii Vsesoyuznogo Paleontologicheskogo Obshchestva i VII Sessii Ukrainskogo Paleontologicheskogo Obshchestva [Fossil Traces of Vital Activity and Dynamics of the Environment in Ancient Biotopes. Transactions of the XXX Session of All-Union Paleontological Society and the VII Session of the Ukrainian Paleontological Society]. Naukova Dumka, Kiev 45-57

Belongs to Ravatichnus according to L. K. Gabuniya and V. V. Kurbatov 1988

See also Lockley et al. 1996 and Nessov 1995

Sister taxa: none

Type specimen: AN UzSSR no. 1, a footprint. Its type locality is Ravat tracksite, which is in a Jurassic/Jurassic lagoonal sandstone/conglomerate in the Dzhirukut Formation of Tajikistan.

Ecology: ground dwelling herbivore

Distribution: found only at Ravat tracksite

Show more details


Specimen images are retrieved through the ePANDDA API.


Click image to enlarge. Click to access iDigBio record.