Austinvillia Resser 1938 (trilobite)

Trilobita - Ptychopariida - Ptychopariidae

Parent taxon: Ptychopariidae according to P. A. Jell and J. M. Adrain 2002

See also Sepkoski 2002

Sister taxa: Achlysopsis, Altikolia, Altitudella, Amecephalites, Asthenopsis, Balangcunaspis, Bathyholcus, Bathyocos, Billingsaspis, Binodaspis, Bolaspidina, Braintreella, Brunswickia, Caborcella, Cathayanella, Champlainia, Chengshanaspis, Conopolus, Deltina, Douposiella, Entsyna, Eokaotaia, Eoptychoparia, Eospencia, Eurostina, Gaotanaspis, Gaphuraspis, Gedongaspis, Gunnia, Holasaphus, Illtydaspis, Jangudaspis, Jiagouia, Jialaopsis, Jianchangia, Jiumenia, Kaotaia, Kochiella, Kochiellina, Kounamkites, Kunmingaspis, Laminurus, Laoyingshania, Luxella, Lyriaspis, Meitania, Meniscopsia, Monanocephalus, Mufushania, Nangaoia, Nangaops, Nassovia, Neoblairella, Neoregina, Olenekina, Onchocephalites, Orienturus, Orlovia, Orloviella, Pachyaspis, Paleonelsonia, Palmerara, Palmeraspis, Panacus, Paraeosoptychoparia, Parahiolites, Paraperiomma, Paraplagiura, Parapoulsenia, Paraziboaspis, Periommella, Piaziella, Pingluaspis, Piochella, Plagiura, Plesiamecephalus, Poulsenella, Poulsenia, Probowmania, Probowmaniella, Probowmanops, Proliostracus, Protohedinia, Psilostracus, Ptychoparella, Ptychopariinae, Qiaotouaspis, Regius, Salankanaspis, Sanwania, Semisphaerocephalus, Shantungaspis, Shuiyuella, Sinoptychoparia, Spencella, Spencia, Stoecklinia, Suluktella, Syspacephalus redpathi, Syspacephalus unca, Townleyella, Trigonyangaspis, Tukalandaspis, Ulrichaspis, Variopelta, Vermontella, Volocephalina, Wanhuaia, Weijiaspis, Wuhaina, Xingrenaspis, Yaojiayuella, Yohoaspis, Ziboaspidella, Ziboaspis

Subtaxa: none

Ecology: fast-moving low-level epifaunal carnivore

Distribution: found only at 23j. 1 mile northeast of Austinville, Max Meadows Quadrangle (Cambrian of Virginia)

Show more details


Specimen images are retrieved through the ePANDDA API.


Click image to enlarge. Click to access iDigBio record.