Proclydonautilus goniatites Hauer 1849 (nautiloid)