†subfamily Faboideae (legume)

Angiospermae - Fabales - Fabaceae

Parent taxon: Fabaceae according to M. Brea et al. 2012

Sister taxa: Acacia, Aeschynomenoxylon, Afzelia, Albizinium, Archidendron, Baphioxylon, Baphioxylon, Bauhinia, Bauhinioxylon, Berlinia, Butea, Caesalpinia, Canavalia, Cassia, Cassinium, Ceratonia, Cercidoideae, Copaifera, Crotalaria, Cynometra, Dalbergia, Derris, Dialium, Dialiumoxylon, Entada, Erythrina, Euacacioxylon, Hedysareae, Hopeoxylon, Humboldtia, Indigofera, Ingoxylon, Isoberlinioxylon, Kingiodendron, Koompassia, Koompassioxylon, Leguminocarpon, Leguminophyllum, Margocolporites, Millettia, Millettioxylon, Mimosoideae, Mucuna, Myrtacidites, Ormosia, Ormosioxylon, Ougenioxylon, Oxylobium, Pahudioxylon, Peltophoroxylon, Pericopsoxylon, Phaeoceros, Phaseolus, Pongamia, Praedapollis, Pterocarpus, Samanea, Sesbania, Sindora, Spirosyncolpites, Tephrosia, Wagatea, Vicia, Papilionaceophyllum, Bauhinioxylon, Cladrastis, Enantiophyllites, Tetrapleuroxylon, Fichtelites, Amorpha, Falcicutis, Pueraria, Podalyriophyllum, Gleditsioxylon, Erythrophleum, Pisum, Cynometrophyllum, Dichrostachyoxylon, Dalbergioxylon, Zittelia, Thermopsis, Caesalpinioideae, Andiroxylon, Diplophyllum, Pterocarpoxylon, Strongylodon, Acacioxylon, Schmidites, Gleditschites, Brachystegioxylon, Colutea, Paracacioxylon, Diphysa, Ervites, Pycnolobium, Desmodium, Leguminoxylon, Fontainea, Campylotropis, Wisteria, Bauhinites, Tamarindoxylon, Mimosaceoxylon, Taenioxylon, Caesalpinioxylon, Faboidea, Adenantheroxylon, Robinoxylon, Albizia, Phaca, Caesalpinaceae, Astragalus, Diphyllites, Ingophyllum, Vouapa, Palaeolobium, Aeschynomene, Gymnocladus, Albizzioxylon, Pterogynoxylon, Adelocercis, Lespedeza, Cassioxylon, Polyadopollenites, Felixia, Desmodophyllum, Micropodium, Leguminocarpum, Mimosoxylon, Erythrophloeoxylon, Martyia, Cytisus, Ungerites, Berlinioxylon, Dalbergiophyllum, Leucaena, Cottaites

Subtaxa: none

Ecology: "photoautotroph"

Distribution: found only at Punta Sur (Miocene of Argentina)

Show more details