Amphisorex Duvernoy 1835 (shrew)

Mammalia - Tribosphenida - Soricidae

Parent taxon: Soricidae according to Gervais 1859

See also Carroll 1988 and Van Valen 1967

Sister taxa: Alloblarinella, Allosoricinae, Alluvisorex, Anchiblarinella, Anouroneomys, Arctisorex, Asoriculus, Beckiasorex, Beremendia, Cokia, Cretasorex, Crocidosoricinae, Crocidurinae, Limnoecinae, Limnoecus, Lunanosorex, Nesiotites, Paenepetenyia, Paracryptotis, Parydrosorex, Petenyiella, Planisorex, Podihik, Pseudotrimylus, Siwalikosorex, Soricinae, Soricolestinae, Tregosorex, Wilsonosorex, Zelceina

Subtaxa: none

Ecology: ground dwelling omnivore

Distribution: there are no occurrences of Amphisorex in the database

Show more details


Specimen images are retrieved through the ePANDDA API.


Click image to enlarge. Click to access iDigBio record.