Solenocaris (chiton)

Polyplacophora - Paleoloricata

Parent taxon: Paleoloricata according to J. J. Sepkoski 2002

Sister taxa: Alastega, Arctoplax, Aulochitonidae, Bursata, Chelodina, Cobcrephora, Echinochitonidae, Enetoplax, Hawthorneachiton, Heloplax, Mattheviidae, Plectrochiton, Priscochiton, Probolaeum, Sarkachiton, Septemchiton, Septemchitonida, Thairoplax

Subtaxa: none

Ecology: facultatively mobile epifaunal grazer

Distribution: found only at Dalfask Quarry, Girvan (Ordovician of the United Kingdom)

Show more details


Specimen images are retrieved through the ePANDDA API.


Click image to enlarge. Click to access iDigBio record.